...

Mae Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 yn gosod dyletswydd ar bob awdurdod lleol i gynnal arolwg o'r holl ymgeiswyr sy'n sefyll am etholiad i Gynghorau Sir a Chynghorau Bwrdeistref Sirol ac Cynghorau Cymuned a Thref.

Er nad yw'n ofynnol i chi ymateb i'r arolwg hwn, bydd eich ymateb yn gwneud cyfraniad pwysig at ddeall pwy sy'n sefyll am etholiad. Bydd y ddealltwriaeth hon yn cael ei defnyddio i lywio datblygiad mentrau i annog cyfranogiad. Bydd yr wybodaeth sy'n cael ei darparu gennych chi yn cael ei defnyddio at ddibenion ymchwil yn unig. Ni chaiff ei defnyddio mewn modd a fyddai'n caniatáu i'ch ymatebion unigol gael eu hadnabod. Am ragor o wybodaeth, gweler Cyfrinachedd data.

Dylai'r arolwg hwn gymryd tua 10 munud i'w gwblhau. Cliciwch 'Dechrau' i gychwyn.

Dechrau

Prefer to see this in English? Click here.

Navigation

Social Media